<< späť na hlavnu stranku


Úspešná konferencia k projektu LIFE na ochranu sokola rároha
(2010/09/23)

Konferencia pri príležitosti ukončenia projektu LIFE zameraného na ochranu sokola rároha sa uskutočnila v maďarskom meste Eger v termíne 16. – 18. septembra 2010. Prítomných bolo viac ako 60 účastníkov z 10 krajín. Na konferencii boli prezentované aktivity zamerané na ochranu sokola rároha v Európe, vrátane výsledkov projektu LIFE, realizovaného pod vedením riaditeľstva národného parku Bükk v Maďarsku s odborným dohľadom expertov z organizácii MME/BirdLife Maďarsko a RPS.

Program konferencie, ako aj abstrakty prezentácií a postery nájdete tu.

Záverečná správa z projektu LIFE, pripravená pre širokú verejnosť, poskytne informácie aj tým, ktorí nie sú v danej oblasti odborníkmi. Záverečnú správu si môžete prečítať tu.


Správa o zimoviskách rárohov v Nigeri
(2010/07/12)

Koncom októbra 2009 dorazila Dorottya, samica sokola rároha, označená satelitnou vysielačkou v Maďarsku, do Nigeru. Väčšinu nasledujúcich štyroch mesiacov strávila 25-50 km severoseverovýchodne od mesta Zinder (približne 14.00 S 9.00 V). Oblasti, kde sa zdržiavala, sú prevažne piesočnaté roviny. Lokálny priemerný úhrn zrážok je 300-400 mm/rok. Hlavnou plodinou je siate proso, pestované farmármi Haussa. Ďalším prevládajúcim typom využívania krajiny je pastierstvo, ktorému sa venujú prevažne rodiny Peul.

V období od 7. do 16. februára bol realizovaný prieskum v teréne na skúmanie správania samice a ekologických podmienok v oblasti. Dorottya bola pozorovaná dva krát. Bol nájdený jeden vývržok a jedno trhanisko so zvyškami koristi. Bolo prejdených 20 km elektrických vedení a 25 transektov zameraných na výskum vegetácie a koristi s dĺžkou 2 km každý.

Vývržok obsahoval zvyšky jedného alebo viacerých chrobákov a zvyšky vtákov. Srsť z cicavcov nebola nájdená. Zvyšky z trhaniska mohli byť z kuraťa. Preukázalo sa, že okálna štruktúra vegetácie je veľmi otvorená, s menej ako 20 stromami na hektár. Oblasť, kde sa Dorottya zdržiavala prvé dva mesiace, v okolí miesta Dania, stále obsahuje niektoré viac alebo menej prírodné biotopy. Miesto, kde trávila nasledujúce dva mesiace, okolo miesta Toumnia, bolo kompletne pretvorené na polia s prosom. V tretej oblasti, 70 km ďalej na juhozápad, kde sa zdržala iba jednu noc, bolo viac stromov (70 stromov na hektár) ale tiež bol tvorený prevažne poliami prosa. Biomasa pozorovaných miestnych populácií vtákov varírovala od 1 do 2,5 kg na km transektu. Výskyt kobyliek a plazov bol nízky, zriedkavé boli aj nory zemných cicavcov. Zaujímavé by bolo porovnanie s biotopmi a dostupnosťou koristi s oblasťami v Európy. Najväčším ohrozením pre rárohy sú pravdepodobne chlapci s prakmi a lokálni poľovníci. Na druhej strane vtáky ako sokol rároh sú považované za nositeľov šťastia a ako užitočné pre kontrolu vtákov a hlodavcov, ktoré by mohli poškodiť úrodu. Tieto aspekty by mohli byť základom kampane na ochranu sokola rároha a ďalších dravcov.


Ochrana sokola rároha bude pokračovať
(2010/06/21)

Výbor EU pre program LIFE schálil podporu nového projektu na ochranu sokola rároha. Cieľom projektu je odovzdať vedomosti získané z realizovaného LIFE projektu rumunským a bulharským kolegom na jednej strane a na strane druhej pokračovať v ekologizácii nebezpečných trás elektrických vedení v Maďarsku a – zahrnúc zodpovednú energetickú spoločnosť ako partnera (Západoslovenská energetika, a.s.) aj na Slovensku. V rámci projektu bude tiež posudzovaný vplyv veterných elektrární a analyzované zloženie potravy.

Na realizácii projektu, koordinovanom riaditeľstvom národného parku Bukk, bude participovať 14 organizácií zo štyroch krajín.

Partneri projektu: V Bulharsku: BirdLife Bulharsko V Maďarsku: Kiskunság NPD, Körös-Maros NPD, MME/BirdLife Hungary, Pro Vértes Public Fund, Zöld Folyosó Public Fund, ÉMÁSZ, DÉMÁSZ, MAVIR V Rumunsku: MILVUS, BirdLife Romania Na Slovensku: RPS, ZSE, a.s.

Trvanie projektu: 01.10.2010 - 30.09.2014.

Schválený celkový rozpočet: € 4 032 828 – z čoho 74,55% bude krytých zo zdrojov EU